عدد 30 بیشترین سفارش را بین کیک های عدد دارد. شاید چون 30 سالگی شروع فصلی جدید برای شما باشد. 30 سالگیتون رو حاضرید با کدوم از این کیک ها جشن بگیرید؟
برای ثبت سفارش کیک ها داخل تلگرام پیام بفرستید.